Medezeggenschapsraad

Ouders en personeel hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat die uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school. De medezeggenschapsraad is het orgaan waar ouders en leerkrachten meebeslissen over het beleid van de school. Op deze pagina vindt u informatie over de doelstelling, bevoegdheden en taken en samenstelling.
 
Doelstelling MR
De medezeggenschapsraad (MR) heeft als doel de bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven bij allerlei beslissingen die genomen worden. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven, maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel.
De bevoegdheden en taken van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen en het Medezeggenschapsreglement van De Blauwe Loper.
Belangrijk is dat de MR ervoor zorgt dat:
  • een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen. .
  • er een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg heerst binnen de school.

 
Leden van de MR worden voor een periode van 3 jaar gekozen door en vanuit de geleding waartoe zij behoren (ouders of leerkrachten) en zijn dus aan te merken als vertegenwoordigers van deze geleding.
Middels de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de zaken waar de MR zich mee bezig houdt. 

Samenstelling 2020-2021
De MR is samengesteld uit leden van beide locaties.  
 De oudergeleding bestaat uit:  
·      Jenny Borst (voorzitter) (SP)
·      Annemarie Meereboer (vice-voorzitter) (BOL)
·      Steven Koper (penningmeester) (BOL)
·      Menno Peters (BOL)
·    Annemieke Dekker - Wegewijs (SP)
  
De personeelsgeleding bestaat uit: 
·      Claudia van Stralen (SP)
·      Lotte Schrijvers (SP, secretaris)
·      Marije Keizer (BOL)
·      Suzanne Barbé (BOL)
·    Karin Holvast (BOL)

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Voor de bovenschoolse beleidszaken is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is een overkoepelende raad binnen de stichting de Blauwe Loper. Hierin zijn alle medezeggenschapsraden van alle scholen van De Blauwe Loper vertegenwoordigd. De GMR is samengesteld uit MR-leden van de verschillende basisscholen van de Blauwe Loper. Bevoegdheden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden zijn deels overgedragen aan de GMR. Hierbij valt te denken aan het vaststellen van de begroting, meerjarenformatieplan , huisvesting.
Namens de Phoenix is Marije Keizer (leerkracht) vertegenwoordigd in de GMR.

Cookie instellingen