Medezeggenschapsraad

Ouders en personeel hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat die uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school. De medezeggenschapsraad is het orgaan waar ouders en leerkrachten meebeslissen over het beleid van de school. Op deze pagina vindt u informatie over de doelstelling, bevoegdheden en taken en samenstelling.
 
Doelstelling MR
De medezeggenschapsraad (MR) heeft als doel de bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven bij allerlei beslissingen die genomen worden. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven, maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel.
De bevoegdheden en taken van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen en het Medezeggenschapsreglement van Allente.
Belangrijk is dat de MR ervoor zorgt dat:
  • een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen. .
  • er een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg heerst binnen de school.

 
Leden van de MR worden voor een periode van 3 jaar gekozen door en vanuit de geleding waartoe zij behoren (ouders of leerkrachten) en zijn dus aan te merken als vertegenwoordigers van deze geleding.
Middels de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de zaken waar de MR zich mee bezig houdt. 

Samenstelling 2022-2023
De MR heeft twee deelraden voor beide locaties.  
 
Deelraad locatie SP:
De oudergeleding bestaat uit:  
·      Annemieke Dekker - Wegewijs (voorzitter) 
·      Willemijn Wesselink
·    Jacqueline Plomp
  
De personeelsgeleding bestaat uit: 
·       Claudia van Stralen (tijdens zwangerschapsverlof vervangen door Renée Dekker)
·       Lara De Decker
 

Deelraad locatie BOL: 

[email protected]

De oudergeleding bestaat uit: 

- Marieke Nauta - Voorzitter
- Steven Koper - Penningmeester
- Menno Peters

De personeelsgeleding bestaat uit: 

- Karin Holvast
- Suzanne Barbé - secretariaat
- Marije Keizer - GMR Lid    


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Voor de bovenschoolse beleidszaken is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is een overkoepelende raad binnen de stichting Allente. Hierin zijn alle medezeggenschapsraden van alle scholen van Allente vertegenwoordigd. De GMR is samengesteld uit MR-leden van de verschillende basisscholen van Allente. Bevoegdheden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden zijn deels overgedragen aan de GMR. Hierbij valt te denken aan het vaststellen van de begroting, meerjarenformatieplan, huisvesting.
Namens de Phoenix is Marije Keizer (leerkracht) vertegenwoordigd in de GMR.

Cookie instellingen