Medezeggenschapsraad

Ouders en personeel hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat die uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school. De medezeggenschapsraad is het orgaan waar ouders en leerkrachten meebeslissen over het beleid van de school. Op deze pagina vindt u informatie over de doelstelling, bevoegdheden en taken en samenstelling.
 
Doelstelling MR
De medezeggenschapsraad (MR) heeft als doel de bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven bij allerlei beslissingen die genomen worden. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven, maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel.
De bevoegdheden en taken van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen en het Medezeggenschapsreglement van De Blauwe Loper.
Belangrijk is dat de MR ervoor zorgt dat:
  • een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen. .
  • er een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg heerst binnen de school.

 
Leden van de MR worden voor een periode van 3 jaar gekozen door en vanuit de geleding waartoe zij behoren (ouders of leerkrachten) en zijn dus aan te merken als vertegenwoordigers van deze geleding.
Middels de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de zaken waar de MR zich mee bezig houdt. 

Samenstelling 2021-2022
De MR heeft twee deelraden voor beide locaties.  
 
Deelraad locatie SP:
De oudergeleding bestaat uit:  
·      Jenny Borst (voorzitter) 
·      Colinda Hoegee
·    Annemieke Dekker - Wegewijs 
  
De personeelsgeleding bestaat uit: 
·       Claudia van Stralen
·       Ernst de Zorzi
 

Deelraad locatie BOL:
De oudergeleding bestaat uit: 

  • Marieke Nauta
  • Steven Koper
  • Menno Peters

De personeelsgeleding bestaat uit: 

  • Karin Holvast
  • Suzanne Barbé
  • Marije Keizer    Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Voor de bovenschoolse beleidszaken is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is een overkoepelende raad binnen de stichting de Blauwe Loper. Hierin zijn alle medezeggenschapsraden van alle scholen van De Blauwe Loper vertegenwoordigd. De GMR is samengesteld uit MR-leden van de verschillende basisscholen van de Blauwe Loper. Bevoegdheden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden zijn deels overgedragen aan de GMR. Hierbij valt te denken aan het vaststellen van de begroting, meerjarenformatieplan , huisvesting.
Namens de Phoenix is Marije Keizer (leerkracht) vertegenwoordigd in de GMR.

Cookie instellingen