Kwaliteit

Onze leerlingen staan aan het begin van hun schoolcarrière. Hun tijd bij ons is bepalend voor het succes van hun vervolgopleiding en uiteindelijke carrière. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Om die kwaliteit te waarborgen, zetten wij structureel diverse middelen in:
 
Evaluatie: de duidelijke beleidsdoelen die wij gesteld hebben in ons schoolplan, zijn uitgewerkt in een jaarplan. De doelen worden per vier jaar intern en extern beoordeeld en waar nodig bijgesteld. Ook vragen wij leerlingen en leerkrachten naar hun mening over de kwaliteit van onze school. Bovendien houden wij regelmatig een ouder- en leerlingtevredenheidspeiling. Eventuele verbeterpunten worden doorgevoerd.
 
Systematische toetsing: al vanaf de kleuterklas is er een scherpe focus op de ontwikkeling van leerlingen. De resultaten van observaties en toetsen worden vastgelegd en met ouders en leerlingen besproken. Wij kijken naar de groei op cognitief gebied (IEP LVS vanaf groep 3) maar zeker ook naar groei op sociaal-emotioneel gebied. Leerkrachten hebben zicht op alle vorderingen en stemmen hun onderwijs hierop af. In groep 7 maken de kinderen de NIO (Nederlandse Intelligentetest voor Onderwijsniveau). De leeropbrengsten van individuele leerlingen en van jaargroepen worden eind groep 8 getoetst door de landelijke IEP-eindtoets. Kijkend naar de afgelopen jaren, voldoen wij ruim aan de kerndoelen en de inspectie-eisen van het Nederlandse basisonderwijs.
 
Onderwijs op maat: waar nodig passen wij de instructie en verwerking van de leerstof op het niveau van de individuele leerling aan. Iedere methode en alle groepsplannen zijn te gebruiken voor kinderen die een lager, basis of hoog niveau nodig hebben. Er is extra uitdaging voor meerkunners en extra ondersteuning middels passend onderwijs.
 
Scholing en coaching: onze leerkrachten volgen doorlopend nascholings- en/of coachingstrajecten, waardoor zij het onderwijs voortdurend aanscherpen. Er zijn leerteams waarin een aantal leerkrachten samen zich gespecialiseerd hebben in bepaalde thema’s, zoals rekenen, taal, lezen, meerkunners en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze leerteams stimuleren en coachen collega’s om steeds beter les te kunnen geven. Zo blijft de onderwijskwaliteit hoog en beweegt deze mee met de eisen van de veranderende samenleving.
 
Aandacht voor uitstroomcijfers: jaarlijks leggen wij vast naar welk type vervolgonderwijs onze schoolverlaters gaan. Wij streven ernaar de capaciteiten van elke leerling volledig te benutten, zodat hij of zij doorstroomt naar het vervolgonderwijs dat bij hem of haar past.
 
Vastlegging: door afspraken op schrift vast te leggen en te rapporteren aan belanghebbende partijen (ouders, GMR, inspectie, bevoegd gezag) zorgen wij ervoor dat wij de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere tot een positieve beoordeling van de onderwijsinspectie.
 
Toekomstvisie: natuurlijk kijken wij verder dan het lopende schooljaar. In het Schoolplan 2015-2019 hebben wij diverse ontwikkelingsdoelen vastgelegd, waarmee wij onze onderwijskwaliteit blijven versterken.
 
Al deze middelen samen zorgen ervoor dat wij enerzijds ruim voldoen aan de inspectie-eisen en wij anderzijds ook onze (eigen ambitieuze doelen) behalen. Uiteindelijk werken wij zo voortdurend aan ons belangrijkste einddoel: uw kind professioneel en inspirerend onderwijs geven!
 
Cookie instellingen